Wspólnoty mieszkaniowe

Wysoką jakość naszych usług gwarantuje kompetentny zespół zarządców posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz legitymujących się licencją zawodową zarządcy nieruchomości. Nasze księgowe dysponują wieloletnim stażem w prowadzeniu rachunkowości wspólnot mieszkaniowych oraz prowadzeniu spraw windykacyjnych. Pracujemy przy wykorzystaniu profesjonalnych programów komputerowych wspomagających zarządzanie w zakresie księgowości, rejestracji i rozliczania opłat, prowadzenia dokumentacji i archiwizacji danych.

 

Każdą Wspólnotę traktujemy w sposób odpowiedni do jej specyfiki i wspólnie z mieszkańcami wypracowujemy  model współpracy.

Wiemy, jak ważne jest czytelne określenie warunków współpracy dlatego prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź konieczności jej modyfikacji prosimy o kontakt osobisty. Z pewnością znajdziemy wspólne rozwiązania, które Państwa zadowolą. Jeśli szukają Państwo profesjonalnego administratora dla swojej nieruchomości, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Właściwa gospodarka ekonomiczno-finansowa nieruchomości

 • obsługa finansowo-księgowa  Wspólnoty,  sporządzanie  sprawozdania  finansowego, obsługa  rachunku  bankowego;
 • prowadzenie dokumentacji finansowej w oparciu o certyfikowane oprogramowanie;
 • sporządzanie projektów  rocznych planów  gospodarczych, kalkulacja  stawki  zaliczek  na  pokrycie  kosztów  bieżącego utrzymania nieruchomości, stawki  odpisu  na  fundusz  remontowy;
 • ewidencja  wpłat  na  pokrycie  kosztów  utrzymania  nieruchomości, na fundusz  remontowy;
 • windykacja  opłat  od  właścicieli;
 • rozliczanie kosztów mediów dostarczanych do nieruchomości;
 • weryfikacja kosztów związanych z realizacją zawartych umów;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego.

  Bezpieczeństwo użytkowania i właściwa eksploatacja nieruchomości, inwestowanie w nieruchomość

  • analiza  potrzeb  remontowych  oraz  kosztów  z  tym  związanych;
  • współpraca z bankami współfinansującymi zamierzone przez wspólnotę inwestycje;
  • czuwanie nad należytym stanem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku  służących  do  wspólnego  użytku  właścicieli  lokali  oraz  jego  otoczenia;
  • przeprowadzanie  przetargów, zawieranie  umów  i  nadzór  nad remontami  nieruchomości  wspólnej,  wykonywanymi  w  ramach  posiadanych  przez  Wspólnotę  środków  finansowych;
  • prowadzenie  dokumentacji  określonej  przepisami  prawa  budowlanego  i dozoru  technicznego  dla  obiektów  i  urządzeń  technicznych;
  • zlecanie  i  nadzór  nad  przeprowadzaniem  okresowych  kontroli  stanu  technicznego  budynku  zgodnie  z  wymogami  Ustawy  Prawo  Budowlane;
  • zawieranie  i  obsługę  umów  na  wykonywanie  usług  kominiarskich, konserwacje  bieżące  i  usuwanie  skutków  awarii,  i innych  wg  potrzeb;
  • weryfikacja wysokości mocy zamówionej dotyczącej dostarczanego ciepła i ciepłej wody użytkowej.

   Doradztwo oraz opracowanie ekspertyz

   • sporządzanie opinii w zakresie funkcjonowania nieruchomości;
   • obliczanie mocy zamówionych mediów dostarczanych do nieruchomości;
   • bieżąca obsługa prawna;
   • zapewnienie obsługi przez kancelarię prawną, która w ramach udzielonych pełnomocnictw działa w imieniu i na rzecz Wspólnoty.

   Bieżące administrowanie nieruchomością

   • prowadzenie  wszelkiej  korespondencji  dotyczącej  spraw  Wspólnoty;
   • reprezentowanie  Wspólnoty  na  zewnątrz;
   • zawieranie  i  obsługa  umów  na  dostawę  energii  elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzanie  ścieków, gazu, wywóz  nieczystości  stałych, sprzątanie, i innych wg potrzeb;
   • przygotowywanie  projektów  uchwał  i  zwoływanie  zebrań  właścicieli;
   • składanie  rocznego  sprawozdania  ze  swej  działalności  na  zebraniu  ogółu  właścicieli;
   • prowadzenie e-kartoteki, z dostępem do niej 7 dni w tygodniu, przez 24h;
   • prowadzenie elektronicznego systemu głosowania nad uchwałami umożliwiającego oddanie głosu w przypadku nieobecności na zebraniu;
   • bieżące  informowanie  właścicieli  lokali  o  wynikach  działalności  zarządcy;
   • konsultacje i doradztwo prawne.

   kontakt

   ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
   TOMASZ ŻBIKOWSKI

   ul. Mrongowiusza 2
   11-700 Mrągowo
   e-mail: biuro@zbikowski.pl
   tel. 89 506 5995